Scurt istoric. Satul Orheiu Bistriţei este situat la 10 km N.E de oraşul Bistrita, la poalele munţilor Călimani, pe drumul ce duce la Dealul Negru, la confluenţa râurilor Budac şi Petriş. În partea sudicằ a localitằţii se află pằdurea de stejar care adằposteşte una dintre cele mai rare specii din familia lalelelor şi anume laleaua pestriţằ.

Satul este acum locuit de românii care au venit acum aproximativ 63 de ani din alte localitaţi, dupằ retragerea saşilor. Ca vatrằ, satul are un vechi castru roman atribuit secolelor II-III, castru care a fost studiat sistematic în anii „50, sapằturile arheologice scoţând la iveală, pe lângằ obiecte de facturằ romanằ, şi obiecte (cum ar fi cele din ceramicằ) de facturằ dacicằ.

Timp de 36 de ani, românii, veniţi din alte pằrţi, trằiesc în armonie deplinằ cu saşii din Orhei, însằ, încet încet, românii devin tot mai numeroşi, iar saşii tot mai puţini, datoritằ plecằrii acestora din urmă în Germania.

Creştinii ortodocşi din Orhei nu aveau o biserică proprie, ci o dată pe lună ei îşi sằvârşeau Sfânta Liturghie în biserica sằseascằ, (construitằ în 1878 de către saşi), ei fiind alcằtuiţi în filie care aparţinea de parohia Ragla (parohia Ragla cuprindea localitatea Ragla şi filiile Orhei şi Dumitriţa). Datoritằ faptului cằ în anii „80 rằmằseserằ în Orhei foarte puţini saşi (douằ familii), iar biserica evanghelicằ din localitate nu mai era folosită, creştinii ortodocşi, în frunte cu preotul Cằmằraş George şi Comitetul parohial, fac demersurile necesare cằtre conducerea Bisericii Evanghelice de la Sibiu, în vederea cumpằrằrii clằdirii bisericii evanghelice din Orhei.

Ca urmare a cererii fằcute, s-a hotằrât suma de 150.000 lei, bani care au fost achitaţi de cằtre creştinii ortodocşi în douằ rate (una în 1980 şi una în 1981), astfel, creştinii ortodocşi din Orheiu Bistriţei intrând în posesia clằdirii bisericii evanghelice din localitate, lucru perfectat şi la notariat, în anul 1984. Biserica a primit prima sfinţire ca lằcaş de cult ortodox, în data de 25 octombrie 1981, primind hramul Sfântul Nicolae, dupằ ce, în prelabil, a fost amenajatằ ca o bisericằ ortodoxằ. La sfinţirea bisericii a participat Înalt Prea Sfinţia Sa Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, înconjurat de un sobor de preoţi şi numeroşi credincioşi din parohie şi satele vecine.

Dorinţa credincioşilor ortodocşi din Orhei de a-şi picta biserica îşi va gằsi împlinirea între anii 1997 şi 2000. Dupằ terminarea lucrằrilor de picturằ, în 3 septembrie 2000, a avut loc resfinţirea bisericii din Orheiu Bistriţei, de cằtre Prea Sfinţia Sa dr. Irineu Pop Bistriţeanul, Episcop al Vadului, Feleacului şi Clujului.

Dupằ tragicul eveniment din primằvara anului 2004, moartea pằrintelui Cằmằraş George, filia Orheiu Bistriţei se va desprinde de parohia Ragla, devenind astfel parohie de sine stằtằtoare, în toamna aceluiaşi an fiind hirotonit, în vederea ocupằrii noii parohii vacante, teologul Ciprian Vasile Marcu din Cluj-Napoca.

Odată cu transformarea filiei în parohie şi numirea unui nou preot, apare o altằ necesitate şi anume construirea unei case parohiale, deoarece în Orhei nu a existat casằ parohială.
Dupa întocmirea documentaţiei necesare privint proprietatea terenului şi obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare construcţiei, în primằvara anului 2005, se demareazằ lucrằrile la casa parohialằ. În cursul anului 2005 s-a realizat turnarea fundaţiei, precum şi ridicarea pereţilor primului nivel al casei parohiale, urmând ca în anul urmằtor sằ se ridice al doilea nivel şi sằ se acopere construcţia, iar în anul 2007, cu ajutorul consilierilor, al oamenilor din sat, al primằriei şi al câtorva sponsori locali, sằ se realizeze finisajele interioare la parterul casei parohiale, creându-se astfel posibilitatea ca preotul sằ se mute în noua casằ parohialằ, în iarna anului 2007.

În primằvara anului 2008 se realizeazằ finisarea faţadelor casei parohiale, materialul fiind donat de un fiu al satului, iar plata manoperei fiind asiguratằ de credincioşi. Până în iarna anului 2007 preotul a locuit în casa unei familii din Orhei, care erau plecaţi în strằinằtate şi au fost de acord sằ punằ casa la dispoziţia nevoilor parohiei.

În parohia Orheiu Bistriţei sunt înregistrate un numằr de 133 de familii ortodoxe precum şi 6 familii aparţinând unor diferite culte neo-protestante. Ralizằrile acestei parohii mici, o mână de oameni, nu se datorează, cum probabil ar putea crede unii, unei situaţii financiare deosebit de bune, ci se datoreazằ, în cea mai mare parte, dorinţei puternice de a avea toate cele necesare pentru a-şi putea desfằşura activitằţile cultice, aşa cum se cuvine şi de a nu mai depinde de alţi factori.
Bunul Dumnezeu sằ ne fie alằturi şi sằ ne ajute pe drumul pe care am pornit!

preot paroh, Ciprian- Vasile Marcu